• سه شنبه, ۲۶ اسفند ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ادبیات کلاس هفتم، "نکات زبانی و ادبی" قسمت ششم

 • پنجشنبه, ۳۰ بهمن ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "نهم" فصل چهارم قسمت دوم

 • پنجشنبه, ۳۰ بهمن ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "هشتم" فصل چهارم قسمت دوم

 • پنجشنبه, ۳۰ بهمن ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "هفتم" فصل چهارم قسمت دوم

 • چهارشنبه, ۲۲ بهمن ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "نهم" فصل چهارم قسمت اول

 • چهارشنبه, ۲۲ بهمن ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "هشتم" فصل چهارم قسمت اول

 • چهارشنبه, ۲۲ بهمن ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "هفتم" فصل چهارم قسمت اول

 • دوشنبه, ۲۰ بهمن ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "نهم" فصل سوم قسمت چهارم

 • دوشنبه, ۲۰ بهمن ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "نهم" فصل سوم قسمت سوم

 • دوشنبه, ۲۹ دی ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "نهم" فصل سوم قسمت دوم

 • دوشنبه, ۲۹ دی ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "نهم" فصل دوم قسمت سوم

 • دوشنبه, ۲۹ دی ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "نهم" فصل دوم قسمت دوم

 • دوشنبه, ۲۹ دی ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "هشتم" فصل سوم قسمت سوم

 • دوشنبه, ۲۹ دی ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "هشتم" فصل سوم قسمت دوم

 • دوشنبه, ۲۹ دی ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "هشتم" فصل سوم قسمت اول

 • يكشنبه, ۲۸ دی ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "نهم" فصل دوم قسمت اول

 • يكشنبه, ۲۸ دی ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "هشتم" فصل دوم قسمت دوم

 • يكشنبه, ۲۸ دی ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "هفتم" فصل سوم قسمت هشتم

 • يكشنبه, ۲۸ دی ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "هفتم" فصل سوم قسمت هفتم

 • يكشنبه, ۲۸ دی ۹۹
 • دبیرستان غیر دولتی فرهنگ متوسطه اول
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ریاضی کلاس "هفتم" فصل سوم قسمت ششم